KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yapmış olduğunuz her türlü sözleşme altına aşağıdaki maddeleri konu ile ilgili olarak ve yorumlayarak eklemek durumundasınız.

Gerek çalışanalarınız ile yapmış olduğunuz sözleşmeler ve gerekse de müştereriler ile yapılmış sözleşmelere.Aşağıda vermiş olduğum taslak / örnek müşteriler ile yapılacak sözleşmeler ekleme şeklinde.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM ALANLARI :

Satın aldığınız hizmet ve/veya ürün kapsamında toplanan kişisel verileriniz,sadece işin/ürünün yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde gerektiği takdirde ;

Malların sevkiyatının yapılabilmesi,nakliye ve/veya ödemler ve/veya ihracat-ithalat rejimi ve/veya işlemleri amaçları ile yani kısaca ve özetle tamamen siz muhatap ile ilgili olarak aramızdaki ticari ilişki ve bu ticari ilişki gereği üstümüze düşen yükümlülüklerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla çözüm ortaklarına ve/veya ifa yardımcısı konumundaki şirketlere ve/veya diğer iştiraklerimize sadece aktarılabilir ve paylaşılabilir.

Şirketimiz müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

KVK md.11 göre aşağıda kısaca sayılan haklarınız bulunmaktadır.
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde ve dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Yasada düzenlenmiş ve öngörülmüş şartlar dahilinde ve çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.kişilerin bildirilmesini isteme,
  • Aleyhinize bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin mevcut ve meri yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme 
hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz